Pratite nas!
UNICO stil - Kontakt
Adresa

Obrovačka 21, 21203 Veternik, Srbija

Email

info@kidsland.rs

Tel

021 824 827

Uslovi korišćenja veb sajta 

Opšte odredbe i informacije

Interaktivna usluga koju pruža firma VENCO d.o.o. sa sedištem u Novom Sadu putem internet stranice www.bebashop.rs koja je u njenom vlasništvu sastoji se od upravljanja sadržajem, provođenja finansijskih transakcija, organizacije i posredovanja pri prodaji artikala putem interneta.

Korišćenjem internet stranica www.bebashop.rs smatra se da ste u potpunosti upoznati i saglasni sa ovde navedenim Uslovima korišćenja / Uslovima prodaje / Izjavom o poverljivosti podataka. Ukoliko se sa istima ne slažete i ne prihvatate ih, molimo Vas da ne koristite ovu internet stranicu.
 
Uslovi korišćenja odnose se na korišćenje internet stranica www.bebashop.rs od strane korisnika. Svakim daljim korišćenjem ovih Internet stranica nakon upoznavanja sa Uslovima korišćenja, smatra se da su korisnici saglasni sa ovde navedenim uslovima i pravilima i da pristaju na korišćenje Internet stranica u skladu sa tim uslovima.
 
Korisnik je odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki koje se pojavljuju i kreiraju pri korišćenju usluga koje pruža  VENCO doo na svom sajtu www.bebashop.rs. Takođe, krajnji korisnik je upoznat i saglasan sa činjenicom da pri korišćenju internet mreže ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcionisanju iste, a sa tim i do prekida usluga. Takvi i slični događaji su van mogućnosti kontrole od strane VENCO doo, pa iz tog razloga VENCO doo ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili neki drugi događaj do kog može doći za vreme pružanja usluga od strane VENCO doo.
 
Korisnik je saglasan sa tim da pristup internet stranici www.bebashop.rsponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen iz razloga kako rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran VENCO doo.
 
VENCO doo zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili ukine bilo koji segment poslovanja na svom sajtu www.bebashop.rs, uključujući, i bez ograničenja, vreme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korišćenje internet stranice. Isto tako, VENCO doo može prestati sa slanjem informacija ili dela informacija, može promeniti ili ukinuti bilo koji način prenosa podataka, može promeniti brzine prenosa podataka, kao i bilo koje druge karakteristike svoje online prodavnice www.bebashop.rs.

VENCO doo zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja, ukoliko to smatra potrebnim, da ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja internet stranice i / ili Izjavu o poverljivosti podataka.

Predmetne izmene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata, stoga savetujemo korisnike da periodično ponovo detaljno pročitaju informacije sadržane u Uslovima korišćenja i Izjavu o poverljivosti podataka, kako bi bili informisani o eventualnim promenama.
U slučaju da dođe do promene Uslova korišćenja i / ili Izjave o poverljivosti podataka, a korisnik nastavi da koristi našu internet stranicu, smatra se da prihvata Uslove korišćenja i Izjavu o poverljivosti podataka u izmenjenom obliku. Svaka eventualna izmena ili brisanje uslova korišćenja važeća je za treća lica odmah po objavi na internet stranici www.bebashop.rs . Svako korišćenje, osim upoznavanja sa izmenama uslova, predmetnih internet stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve promene podrazumevaće se kao prihvatanje tih promena.
 
Obaveza i dužnost korisnika je da koristi internet stranicu www.bebashop.rs isključivo u skladu sa propisima Republike Srbije, kao i sa opštim moralnim i etičkim načelima.
 
Korisnik je isključivo odgovoran za nabavku i održavanje svoje računarske opreme, uključujući celokupan hardver i softver koji poseduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje internet stranice www.bebashop.rs, isto tako samostalno snosi i sve troškove vezane za to. VENCO doo isključuje svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari krajnjeg korisnika koja eventualno mogu nastati kao posledica korišćenja internet stranice www.bebashop.rs.
 
Korišćenjem internet stranice www.bebashop.rs od strane korisnika, smatra se da je korisnik saglasan da sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem internet stranice www.bebashop.rs mora biti u skladu sa ovim Uslovima korišćenja. Korisnici ne smeju putem ovih internet stranica objavljivati, prenositi ili činiti dostupnim na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se krše prava drugih, na primer, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost itd..., kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme. VENCO doo zadržava diskreciono pravo da samo oceni da li je došlo do povrede obaveza od strane korisnika.
Korisnik ne sme bez prethodnog pismenog odobrenja VENCO doo objavljivati, prenositi ili činiti dostupnim na bilo koji način sadržaj oglasa, reklame ili ponude bilo čijih proizvoda i usluga, kao ni versku, političku i nekomercijalnu promociju, a posebno ne sme vrbovati druge korisnike internet stranica www.bebashop.rs da postanu korisnici druge internet strane koja je direktna ili indirektna konkurencija.
 
VENCO doo  zadržava diskreciono pravo da samostalno oceni da li je došlo do povrede obaveza od strane korisnika.

Svi materijali koji se nalaze na internet stranici www.bebashop.rs su vlasništvo VENCO doo, pa su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste u skladu sa odobrenjem nosioca autorskih prava i nosioca prava na pečat i / ili dizajn, kao i u skladu sa drugim potrebnim odobrenjima. VENCO doo je takođe nosilac autorskih prava na celokupnom idejnom sadržaju internet stranice www.bebashop.rsneophodnom za ispravno i nesmetano funkcionisanje iste.
 
Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način menjanje ovih internet stranica bez pismenog odobrenja VENCO doo. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posledicu povredu autorskih prava, prava pečata, ili nekog drugog prava pa stoga može da proizvede neželjene efekte kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a posebno može dovesti do krivičnog gonjenja.
Korisnik ne sme menjati, objavljivati, prenositi, učestvovati u prenosu ili prodaji ili na bilo koji drugi način iskorišćavati bilo koji sadržaj sa internet stranice www.bebashop.rs, u celosti ili delimično. Takođe nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala.
 
Korisnik može sa internet stranice www.bebashop.rs preuzimati, popunjavati i čuvati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i lične upotrebe.
 
Korisnik se izričito obavezuje da neće na internet stranicama www.bebashop.rs postavljati, objavljivati, ili na bilo koji drugi način činiti dostupnim bilo kakav materijal koji podleže autorskom pravu, pečatu, ili drugim pravima, bez izričitog odobrenja nosioca tih prava, pa je kao takav isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obaveze. Do saznanja da li je neki od materijala na internet stranici zaštićen nekim od prava, korisnik mora doći samostalno, pa stoga VENCO doo nije u obavezi da takve informacije iznosi ili objavljuje.
 
Postavljanjem materijala od strane korisnika bilo kog sadržaja na bilo koji deo internet stranice www.bebashop.rs, korisnik garantuje da je nosilac prava na tim materijalima dao VENCO doo pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo / licencu na korištenje, reprodukciju, modifikovanje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i ličnu upotrebu.
 
Korisnik je saglasan da je korišćenje internet stranica www.bebashop.rs isključivo na njegovu vlastitu odgovornost. VENCO doo, kao ni jedna treća osoba povezana sa njom, ne garantuju ni na koji način da upotreba ove internet stranice neće biti prekinuta, ili da će biti bez poteškoća u radu. Isto tako VENCO doo nije odgovorna za posledice koje mogu nastati upotrebom ove internet stranice, kao ni za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe date preko ovih internet stranica.
 
Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće povrede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računarskim  virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik je saglasan da VENCO doo nije odgovoran za neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana i da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na korisniku.

VENCO d.o.o. ni u kom slučaju nije odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja, ili zbog nemogućnosti korišćenja internet stranica www.bebashop.rs delimično ili u celosti.

VENCO doo nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, kupac, ili neovlašćeni korisnik može postaviti na internet stranicu www.bebashop.rs. Bilo kakav sadržaj koji nije u skladu sa uslovima korišćenja u svakom trenutku može biti uklonjen ili promenjen bez posebne najave ili obrazloženja.
 
VENCO doo može u svakom trenutku da vrši kontrolu sadržaja na internet stranicama www.bebashop.rs, posebno interaktivnog dela, a sa ciljem da osigura poštovanje kako ovih uslova korišćenja tako i poštovanje pozitivnih propisa Republike Srbije. Shodno tome VENCO doo zadržava pravo uklanjanja bilo kog materijala za koji prema vlastitoj diskrecionoj oceni utvrdi da nije u skladu sa ovde postavljenim uslovima, kao i ukinuti lozinke ili korisničke naloge korisnika.
 
Korisnik je saglasan da su sve interaktivne opcije, a posebno komunikacija putem privatnih poruka, chata, foruma ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja javnog karaktera i nemaju status poverljivih informacija pa stoga VENCO doo može nadzirati sadržaj komunikacije korisnika bez njihovog znanja i posebnog odobrenja. Pošto VENCO doo obavezno ne kontroliše ili autorizuje sadržaj poruka ili informacija koje se mogu naći na internet stranicama www.bebashop.rs, VENCO doo nije odgovoran kako za radnje koje korisnik preduzima u bilo kom delu internet stranice www.bebashop.rs, tako i za sadržaj koji bi korisnik mogao da postavi na istoj.
 
Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internet stranicama www.bebashop.rs, smatra se da korisnik daje VENCO doo pravo korišćenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namenu.

Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornom VENCO doo, njene ogranke, odgovorne osobe u društvu, zaposlene i online prodavce za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli da nastanu korišćenjem internet stranice www.bebashop.rs od strane korisnika.
VENCO doo može u svako doba da raskine poslovni odnos sa bilo kojim svojim korisnikom i ukinuti mu lozinke ili korisničke naloge. U tom slučaju ne prestaju da važe uslovi koji se odnose na odgovornost i obaveze korisnika. VENCO doo ne garantuje za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kog sadržaja na internet stranicama www.bebashop.rs postavljenog od strane korisnika, trećih lica ili neovlašćenih korisnika.

VENCO doo nije odgovorna za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobijene na internet stranicama www.bebashop.rs.
 
VENCO doo se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, na koje bi se moglo pristupiti sa internet stranice www.bebashop.rs . U slučaju da korisnik pristupi internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumeva svako isključenje odgovornosti VENCO doo.
 
U slučaju da je neka od stavki ovih uslova korišćenja ništavna, takva ništavnost neće uticati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih uslova, pa će preostali delovi ovih Uslova ostati na snazi, a ništavna odredba će se zameniti valjanom odredbom koja po smislu i pravnoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uslova korišćenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovde navedenih prava.

Zabranjeno je korišćenje internet stranice www.bebashop.rs osobama mlađim od 14. godina.
Za sve pravne sporove koji mogu da nastanu vezano za korišćenje internet stranice www.bebashop.rs nadležan je osnovni sud u Novom Sadu.
 
Registracijom / otvaranjem korisničkog naloga na internet stranici www.bebashop.rs smatra se da je korisnik ove Uslove korišćenja u celosti pročitao.

"Beba Shop" (mi) može da izmeni uslove korišćenja prilikom održavanja strane, u bilo kom trenutku i bez najave. Molimo Vas da redovno pregledate uslove, kako bi ste bili obavešteni o bilo kakvim promenama. Vaše kontinuirano pristupanje i/ili korišćenje sajta nakon promena uslova znači da ste saglasni s njima i zakonski obavezni da ih poštujete. 

Korišćenje sajta 

Slažete se da koristite sajt samo u zakonite svrhe i na način koji ne ugrožava prava ili ograničava ili sprečava bilo koje lice da koristi sajt, i da ste u svakom trenutku saglasni sa ovim uslovima i sa svim važećim zakonima i propisima.

Slažete se da nećete prilagođavati, menjati ili stvarati druge radove iz bilo kog sadržaja na ovom sajtu.
Korisnicima koji su registrovani na našem sajtu, s vremena na vreme, možemo ograničiti pristup određenim delovima sajta, ili celom sajtu. Ako izaberete, ili imate korisnički identifikacioni kod, lozinku ili bilo kakvu drugu informaciju kao deo naših sigurnosnih procesa, te podatke morate da tretirate kao poverljive i ne smete da ih otkrivate bilo kojoj trećoj strani. Ako u bilo kom trenutku niste ispoštovali neki od uslova korišćenja sajta, "Beba Shop" ima pravo da blokira bilo koji identifikacioni kod ili lozinku, bez obzira da li ste ih sami odabrali ili su Vam pristupni parametri dodeljeni od strane "Beba Shop"-a.

Ako imate manje od 18 godina starosti, molimo Vas da pribavite dozvolu od roditelja ili staratelja pre nego što započnete sa korišćenjem bilo kojih interaktivnih opcija na ovom sajtu, kao što su prenos i učitavanje bilo kakvog sadržaja na sajt i sa njega. Radi vaše bezbednosti, preporučujemo da ne otkrivate bilo kakve lične podatke o sebi ili bilo kom drugom, uključujući Vaš broj telefona, kućnu adresu ili e-mail adresu.

Mi održavamo, kontrolišemo sajt i njime upravljamo iz naših prostorija u Srbiji, i bilo kakav sadržaj na sajtu nije pogodan ili dostupan za korišćenje na drugim teritorijama. Ako pristupate sajtu van Srbije, odgovorni ste da postupate u skladu sa svim važećim zakonima i propisima te države.

Prava intelektualne svojine

Sve informacije, podaci, tekstovi, dokumenta, grafikoni, logotipi, slike, fotografije, video snimci, podkastovi, weblogovi, softveri, interaktivne opcije, reklame i drugi sadržaj, usluge i materijali (ili bilo koji njihov deo) dostupni na ovom sajtu (materijali), zastićeni su autorskim pravima, zaštitnim znakovima, pravima zadržavanja podataka i drugim pravima intelektualne svojine i pripadaju ili su licencirani "Beba Shop", ili ih mi koristimo na način na koj nam to dozvoljava važeći zakon ili propis. Ništa što je ovde navedeno neće biti tumačeno kao implicitno dodeljeno, prisvajanjem ili na bilo koji drugi način, bilo kakvom licencom ili pravom da se koriste materijali osim onih koji su jasno dozvoljeni uslovima korišćenja sajta.

Kako je posebno naznačeno na sajtu, obavezujete se da nećete kopirati, čuvati u bilo kom mediju (uključujući i bilo koji drugi web sajt), distribuirati, prenositi, ponovo emitovati, ili ponovo objavljivati, modifikovati ili javno prikazivati bilo koji deo ovog sajta bez naše prethodne pisane dozvole (i pre pismene saglasnosti vlasnika određene intelektualne svojine kako je propisano) u saglasnosti sa autorskim pravima, i Zakonom o dizajnu i patentima. 

Pouzdanost informacija na sajtu

Informacije objavljene na ovom sajtu namenjene su isključivo u svrhe pružanja opštih informacija, i nisu savet na koji se treba osloniti. Ne garantujemo da je bilo koji materijal tačan ili bez grešaka, i suzdržavamo se odgovornosti koja proističe iz oslanjanja na bilo koji sadržaj na ovom sajtu od strane bilo kog posetioca sajta ili bilo kog ko može da se informiše o njegovom sadržaju.

Ovim potvrđujete saznanje da pri korišćenju sajta možete biti izloženi materijalu koji dolazi iz različitih izvora, i da "Beba Shop" nije odgovoran za sadržaj, istinitost, preciznost, upotrebljivost ili bezbednost takvih materijala.

Težimo ka tome da redovno održavamo sajt i možemo da izmenimo njegov sadržaj u bilo kom trenutku. Možemo da obustavimo pristup sajtu, ili ga na neodređeni vremenski period zatvorimo u bilo kom trenutku, po sopstvenom nahođenju. Materijali mogu da budu zastareli u bilo kom trenutku i nemamo nikakvu obavezu da ih ažuriramo. To se posebno odnosi na cenovnike i ugovorne uslove reklamiranja postavljene na sajtu, koji su podložni promenama u bilo kom trenutku bez upozorenja i ne obavezuju ni jednu stranu osim ako nisu jasno uključeni u važeći reklamni ugovor.

Garancije i odbijanja odgovornosti

Sajt radi po principu "KAKAV JESTE" i "KAKAV JE DOSUPAN" bez ikakvog predstavljanja ili odobrenja. U najvećoj meri koju dozvoljava važeći zakon, odričemo se svih garancija i bilo kakvih uslova, izraženih i implicitnih, u vezi sa sajtom i vašim korišćenjem istog (uključujući, bez ograničenja, zadovoljavajući kvalitet, pogodnost za određenu svrhu, nepovredivost, kompatibilnost, bezbednost i tačnost).

Ne garantujemo da će funkcije sadržane u materijalu na sajtu raditi bez problema i bez grešaka, da će defekti biti ispravljeni ili da će ovaj sajt ili server koji ga podržava, biti dostupni i bez virusa.

Ograničenje odgovornosti 

Korišćenje sajta i materijala na njemu je u potpunosti Vaš rizik. 

U najvećoj meri koju dozvoljava zakon, jasno isključujemo bilo kakvu odgovornost za bilo koju direktnu, indirektnu, konsekventnu, specijalnu ili naročitu štetu ili gubitak (bez obzira da li su takvi gubici predviđeni, predvidivi, poznati ili bilo šta drugo) koji proističe iz ili je u vezi sa korišćenjem sajta, uključujući, bez ograničenja:

(a) povredu i/ili štetu osobama ili imovini kao rezultat bilo koje izjave, uključujući tu bilo koju pravu ili navodnu klevetničku izjavu; (b) gubitke koje ima bilo koja treća strana, uključujući tu i povredu prava intelektualne svojine; (c) gubitak podataka; (d) gubitak prihoda ili očekivanog profita; (e) gubitak posla ili ugovora; (f) gubitak prilike; (g) gubitak očekivane uštede; (h) potrošeno vreme; (i) gubitak dobre volje ili povredu reputacije.
Ovo se ne odnosi na našu odgovornost za smrt ili telesne povrede koje proističu iz našeg nemara, prevare, lažnog tumačenja ili lažnog predstavljanja kao osnovne stvari, kao ni bilo koje druge odgovornosti koje se ne mogu isključiti ili ograničiti u skladu sa primenljivim zakonima ili propisima.

Nećemo biti odgovorni za bilo kakvo kršenje ovih uslova prouzrokovanih okolnostima koje su van naše kontrole.

Odšteta

Pristajete da obeštetite nas i bilo kog našeg službenika, direktora, zaposlenog, agenta, predstavnika, imaoca licence, dobavljača i provajdera operativnih usluga, na zahtev protiv bilo koje i svake tvrdnje, akcije, postupka, zahteva, štete, gubitaka, obaveza, troškova i izdataka koje smo pretrpeli, a nastalih kao rezultat Vašeg korišćenja sajta, osim u skladu sa ovim uslovima, ili bilo kojim važećim zakonima i propisima. 

Virusi, hakovanje, i drugi prekršaji

Ne smete da zloupotrebite sajt uvođenjem, prenosom ili nameštanjem slanja bilo kakvih virusa, loših fajlova, Trojanaca (Trojan Horse), crva (Worm), vremenskih i logičkih bombi, keystroke loggera, spajvera (Spyware), advera (Adware) ili drugih materijala koji su napravljeni da na razne načine utiču na rad bilo kog kompjuterskog softvera, hardevra ili telekomunikacione opreme, ili koji utiču na presretanje ili preuzimanje bilo kakvih podataka ili ličnih informacija. Ne smete pokušavati da dobijete neautorizovani pristup sajtu, serveru na kom se on nalazi ili bilo kom serveru, kompjuteru ili bazi podataka koji su povezani sa ovim sajtom. Ne smete napadati sajt odbijanjem usluge (DoS), distribuiranim odbijanjem usluge (DdoS) ili bilo kojim drugim napadom. 

Svako kršenje ovih odredbi smatra se krivičnim prekršajem. Mi ćemo prijaviti svako kršenje propisa odgovarajućim pravosudnim organima i sarađivaćemo sa njima na otkrivanju Vašeg identiteta. U slučaju ovakvog prekršaja, Vaša prava da koristite sajt biće momentalno obustavljena.

Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koja je nastala usled DdoS napada, virusa, ili drugih tehnički štetnih materijala koji mogu inficirati Vašu kompjutersku opremu, kompjuterski program, podatke ili drugi materijal zbog korišćenja sajta, preuzimanja bilo kakvog materijala sa sajta ili materijala sa sajtova koji su povezani sa našim.

Veze (linkovi) ka i sa našeg sajta – Veze sa veb sajta

"Beba Shop" ne kontroliše sadržaj ili dostupnost sajtova trećih lica na koje možete pristupiti preko našeg sajta. Takve veze su obezbeđene samo radi vašeg informisanja. Ako posetite bilo koji od vezanih sajtova, radite to na sopstveni rizik i Vaša je odgovornost da preduzmete sve mere zaštite da se odbranite od virusa ili drugih destruktivnih elemenata. 

Ne odobravamo niti smo odgovorni (direktno ili indirektno) za bilo koji sadržaj, reklame, proizvode, usluge, preglede i informacije koji su izloženi ili dostupni na sajtu treće strane (uključujući, bez ograničenja, uplate za dostavu bilo kojih proizvoda ili usluga) ili za bilo kakvu štetu, gubitak ili prekršaj prouzrokovan ili koji je u vezi sa Vašim pristupom i korišćenjem sajta treće strane i bilo kakvih usluga. Svi uslovi, garancije ili prezentacije povezane sa poslovima na sajtu treće strane su jedino između Vas i relevantnog provajdera tog sajta i/ili bilo koje relevantne usluge.

Veze (linkovi) ka veb sajtu

Možete se povezati na naslovnu stranu sajta pod uslovom da to radite na način koji je legalan i koji ne povređuje našu reputaciju ili koji je ne zloupotrebljava. Ne smete uspostaviti vezu koja pretpostavlja bilo kakvu vrstu povezanosti, prezentaciju, odobravanje ili podržavanje od naše strane kada ono ne postoji. Veze ka ovom sajtu ne znače da mi odobravamo, da smo umešani ili povezani sa bilo kojim povezanim sajtom ili da bilo koji povezani sajt ima dozvolu da koristi bilo koji od naših zaštitnih znakova, zaštitnih imena, brendova, logotipa i simbola autorskih prava ili bilo kojih od naših saradnika i imalaca licence.

Naš sajt ne sme da bude u okviru bilo kog drugog sajta. Ne smete praviti vezu sa bilo kojim drugim delom sajta izuzev naslovne strane, osim ako prethodno nemate našu pisanu saglasnost. Zadržavamo pravo da povučemo dozvolu povezivanja bez upozorenja. Web sajt sa kog se povezujete ne sme da sadrži uvredljiv, nezakonit ili netačan sadržaj. 

Reklamiranje i Sponzorstva

Delovi sajta ili ceo sajt povremeno mogu da sadržei reklame ili sponzorstva. Oglašivači i sponzori su odgovorni da obezbede da je svaki materijal na sajtu u saglasnosti sa važećim zakonima, propisima, i kodeksom ovih uslova. Nećemo biti odgovorni za bilo kakvu grešku ili netačnost ovih reklamnih ili sponzorskih materijala.

Softver

Povremeno će određeni softver koji je naš zaštićeni rad, ili zaštićeni rad našeg dobavljača, biti dostupan za preuzimanje sa našeg sajta. Imate dozvolu da koristite taj softver na ne-isključivoj osnovi i samo u svrhe za koje je predviđen. Ne smete koristiti softver u bilo koje druge svrhe, ne smete ga distribuirati, prodavati, rastavljati, prepravljati ili na bilo koji drugi način uticati na softver.

Privatnost

Vašu privatnost uzimamo ozbiljno. Bilo kakve lične informacije koje nam dostavite kao deo registracionog procesa i/ili druge interakcije na sajtu, biće prikupljene, sačuvane i iskorišćene u skladu sa Politikom privatnosti. Korišćenjem sajta, Vi se slažete sa takvim načinom rada i garantujete da su sve informacije koje ste dali tačne. Saznajte više o politici privatnosti.

Redosled važnosti

Ako postoji bilo kakvo neslaganje između ovih uslova i specifičnih uslova koji se pojavljuju na drugim mestima na sajtu u vezi sa specifičnim materijalom, onda važe ti drugi uslovi.

Odvajanje

Ako se bilo koji od ovih uslova ispostave kao nezakoniti, bezvredni, ili na bilo koji drugi način nevažni u okviru zakona bilo koje zemlje ili države u kojima ovi uslovi treba da stupe na snagu, onda će u okviru zakonodavnosti u kojoj je taj uslov nezakonit, bezvredan ili nepredvidiv, oni biti odvojeni i izbrisani iz ovih uslova, a preostali uslovi će stupiti na snagu ostajući u punoj važnosti, efikasnosti i nastaviti da budu obavezujući i na snazi.

Zakonodavstvo

Uslovi se rukovode i tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Sporovi

Svaki spor koji proizađe ili je povezan sa sajtom, biće podređen isključivoj nadležnosti sudova Srbije u Beogradu.

Ako ne prihvatate ove uslove, molimo Vas da ne pristupate i/ili ne koristite ovaj sajt.

Datum izmene: 25.05.2018.