Besplatna dostava za sve porudžbine preko 4.000 RSD

Uslovi korišćenja

Opšte odredbe i informacije

Interaktivna usluga koju pruža firma VENCO d.o.o. sa sedištem u Novom Sadu putem internet stranice https://www.bebashop.rs/ koja je u njenom vlasništvu sastoji se od upravljanja sadržajem, provođenja finansijskih transakcija, organizacije i posredovanja pri prodaji artikala putem interneta.

Korišćenjem internet stranica https://www.bebashop.rs/ smatra se da ste u potpunosti upoznati i saglasni sa ovde navedenim Uslovima korišćenja / Uslovima prodaje / Izjavom o poverljivosti podataka. Ukoliko se sa istima ne slažete i ne prihvatate ih, molimo Vas da ne koristite ovu internet stranicu.

Uslovi korišćenja odnose se na korišćenje internet stranica https://www.bebashop.rs/ od strane korisnika. Svakim daljim korišćenjem ovih Internet stranica nakon upoznavanja sa Uslovima korišćenja, smatra se da su korisnici saglasni sa ovde navedenim uslovima i pravilima i da pristaju na korišćenje Internet stranica u skladu sa tim uslovima.

Korisnik je odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki koje se pojavljuju i kreiraju pri korišćenju usluga koje pruža  VENCO doo na svom sajtu https://www.bebashop.rs/. Takođe, krajnji korisnik je upoznat i saglasan sa činjenicom da pri korišćenju internet mreže ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcionisanju iste, a sa tim i do prekida usluga. Takvi i slični događaji su van mogućnosti kontrole od strane VENCO doo, pa iz tog razloga VENCO doo ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili neki drugi događaj do kog može doći za vreme pružanja usluga od strane VENCO doo.

Korisnik je saglasan sa tim da pristup internet stranici https://www.bebashop.rs/ ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen iz razloga kako rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran VENCO doo.

VENCO doo zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili ukine bilo koji segment poslovanja na svom sajtu https://www.bebashop.rs/, uključujući, i bez ograničenja, vreme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korišćenje internet stranice. Isto tako, VENCO doo može prestati sa slanjem informacija ili dela informacija, može promeniti ili ukinuti bilo koji način prenosa podataka, može promeniti brzine prenosa podataka, kao i bilo koje druge karakteristike svoje online prodavnice https://www.bebashop.rs/

VENCO doo zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja, ukoliko to smatra potrebnim, da ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja internet stranice i / ili Izjavu o poverljivosti podataka.

Predmetne izmene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata, stoga savetujemo korisnike da periodično ponovo detaljno pročitaju informacije sadržane u Uslovima korišćenja i Izjavu o poverljivosti podataka, kako bi bili informisani o eventualnim promenama.
U slučaju da dođe do promene Uslova korišćenja i / ili Izjave o poverljivosti podataka, a korisnik nastavi da koristi našu internet stranicu, smatra se da prihvata Uslove korišćenja i Izjavu o poverljivosti podataka u izmenjenom obliku. Svaka eventualna izmena ili brisanje uslova korišćenja važeća je za treća lica odmah po objavi na internet stranici https://www.bebashop.rs/ . Svako korišćenje, osim upoznavanja sa izmenama uslova, predmetnih internet stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve promene podrazumevaće se kao prihvatanje tih promena.

Obaveza i dužnost korisnika je da koristi internet stranicu https://www.bebashop.rs/ isključivo u skladu sa propisima Republike Srbije, kao i sa opštim moralnim i etičkim načelima.

Korisnik je isključivo odgovoran za nabavku i održavanje svoje računarske opreme, uključujući celokupan hardver i softver koji poseduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje internet stranice https://www.bebashop.rs/, isto tako samostalno snosi i sve troškove vezane za to. VENCO doo isključuje svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari krajnjeg korisnika koja eventualno mogu nastati kao posledica korišćenja internet stranice https://www.bebashop.rs/.

Korišćenjem internet stranice https://www.bebashop.rs/ od strane korisnika, smatra se da je korisnik saglasan da sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem internet stranice https://www.bebashop.rs/ mora biti u skladu sa ovim Uslovima korišćenja. Korisnici ne smeju putem ovih internet stranica objavljivati, prenositi ili činiti dostupnim na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se krše prava drugih, na primer, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost itd…, kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme. VENCO doo zadržava diskreciono pravo da samo oceni da li je došlo do povrede obaveza od strane korisnika.
Korisnik ne sme bez prethodnog pismenog odobrenja VENCO doo objavljivati, prenositi ili činiti dostupnim na bilo koji način sadržaj oglasa, reklame ili ponude bilo čijih proizvoda i usluga, kao ni versku, političku i nekomercijalnu promociju, a posebno ne sme vrbovati druge korisnike internet stranica https://www.bebashop.rs/ da postanu korisnici druge internet strane koja je direktna ili indirektna konkurencija.

VENCO doo  zadržava diskreciono pravo da samostalno oceni da li je došlo do povrede obaveza od strane korisnika.

Svi materijali koji se nalaze na internet stranici https://www.bebashop.rs/ su vlasništvo VENCO doo, pa su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste u skladu sa odobrenjem nosioca autorskih prava i nosioca prava na pečat i / ili dizajn, kao i u skladu sa drugim potrebnim odobrenjima. VENCO doo je takođe nosilac autorskih prava na celokupnom idejnom sadržaju internet stranice https://www.bebashop.rs/ neophodnom za ispravno i nesmetano funkcionisanje iste.

Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način menjanje ovih internet stranica bez pismenog odobrenja VENCO doo. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posledicu povredu autorskih prava, prava pečata, ili nekog drugog prava pa stoga može da proizvede neželjene efekte kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a posebno može dovesti do krivičnog gonjenja.
Korisnik ne sme menjati, objavljivati, prenositi, učestvovati u prenosu ili prodaji ili na bilo koji drugi način iskorišćavati bilo koji sadržaj sa internet stranice https://www.bebashop.rs/, u celosti ili delimično. Takođe nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala.

Korisnik može sa internet stranice https://www.bebashop.rs/ preuzimati, popunjavati i čuvati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i lične upotrebe.

Korisnik se izričito obavezuje da neće na internet stranicama https://www.bebashop.rs/ postavljati, objavljivati, ili na bilo koji drugi način činiti dostupnim bilo kakav materijal koji podleže autorskom pravu, pečatu, ili drugim pravima, bez izričitog odobrenja nosioca tih prava, pa je kao takav isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obaveze. Do saznanja da li je neki od materijala na internet stranici zaštićen nekim od prava, korisnik mora doći samostalno, pa stoga VENCO doo nije u obavezi da takve informacije iznosi ili objavljuje.

Postavljanjem materijala od strane korisnika bilo kog sadržaja na bilo koji deo internet stranice https://www.bebashop.rs/, korisnik garantuje da je nosilac prava na tim materijalima dao VENCO doo pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo / licencu na korištenje, reprodukciju, modifikovanje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i ličnu upotrebu.

Korisnik je saglasan da je korišćenje internet stranica https://www.bebashop.rs/ isključivo na njegovu vlastitu odgovornost. VENCO doo, kao ni jedna treća osoba povezana sa njom, ne garantuju ni na koji način da upotreba ove internet stranice neće biti prekinuta, ili da će biti bez poteškoća u radu. Isto tako VENCO doo nije odgovorna za posledice koje mogu nastati upotrebom ove internet stranice, kao ni za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe date preko ovih internet stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće povrede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računarskim  virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik je saglasan da VENCO doo nije odgovoran za neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana i da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na korisniku.

VENCO d.o.o. ni u kom slučaju nije odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja, ili zbog nemogućnosti korišćenja internet stranica https://www.bebashop.rs/ delimično ili u celosti.

VENCO doo nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, kupac, ili neovlašćeni korisnik može postaviti na internet stranicu https://www.bebashop.rs/. Bilo kakav sadržaj koji nije u skladu sa uslovima korišćenja u svakom trenutku može biti uklonjen ili promenjen bez posebne najave ili obrazloženja.

VENCO doo može u svakom trenutku da vrši kontrolu sadržaja na internet stranicama https://www.bebashop.rs/, posebno interaktivnog dela, a sa ciljem da osigura poštovanje kako ovih uslova korišćenja tako i poštovanje pozitivnih propisa Republike Srbije. Shodno tome VENCO doo zadržava pravo uklanjanja bilo kog materijala za koji prema vlastitoj diskrecionoj oceni utvrdi da nije u skladu sa ovde postavljenim uslovima, kao i ukinuti lozinke ili korisničke naloge korisnika.

Korisnik je saglasan da su sve interaktivne opcije, a posebno komunikacija putem privatnih poruka, chata, foruma ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja javnog karaktera i nemaju status poverljivih informacija pa stoga VENCO doo može nadzirati sadržaj komunikacije korisnika bez njihovog znanja i posebnog odobrenja. Pošto VENCO doo obavezno ne kontroliše ili autorizuje sadržaj poruka ili informacija koje se mogu naći na internet stranicama https://www.bebashop.rs/, VENCO doo nije odgovoran kako za radnje koje korisnik preduzima u bilo kom delu internet stranice https://www.bebashop.rs/, tako i za sadržaj koji bi korisnik mogao da postavi na istoj.

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internet stranicama https://www.bebashop.rs/, smatra se da korisnik daje VENCO doo pravo korišćenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namenu.

Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornom VENCO doo, njene ogranke, odgovorne osobe u društvu, zaposlene i online prodavce za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli da nastanu korišćenjem internet stranice https://www.bebashop.rs/ od strane korisnika.
VENCO doo može u svako doba da raskine poslovni odnos sa bilo kojim svojim korisnikom i ukinuti mu lozinke ili korisničke naloge. U tom slučaju ne prestaju da važe uslovi koji se odnose na odgovornost i obaveze korisnika. VENCO doo ne garantuje za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kog sadržaja na internet stranicama https://www.bebashop.rs/ postavljenog od strane korisnika, trećih lica ili neovlašćenih korisnika.

VENCO doo nije odgovorna za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobijene na internet stranicama https://www.bebashop.rs/.

VENCO doo se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, na koje bi se moglo pristupiti sa internet stranice https://www.bebashop.rs/ . U slučaju da korisnik pristupi internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumeva svako isključenje odgovornosti VENCO doo.

U slučaju da je neka od stavki ovih uslova korišćenja ništavna, takva ništavnost neće uticati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih uslova, pa će preostali delovi ovih Uslova ostati na snazi, a ništavna odredba će se zameniti valjanom odredbom koja po smislu i pravnoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uslova korišćenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovde navedenih prava.

Zabranjeno je korišćenje internet stranice https://www.bebashop.rs/ osobama mlađim od 14. godina.
Za sve pravne sporove koji mogu da nastanu vezano za korišćenje internet stranice https://www.bebashop.rs/ nadležan je osnovni sud u Novom Sadu.

Registracijom / otvaranjem korisničkog naloga na internet stranici https://www.bebashop.rs/ smatra se da je korisnik ove Uslove korišćenja u celosti pročitao.

Osnovni podaci o firmi

  • Naziv pravnog subjekta: VENCO DOO PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU NOVI SAD
  • Adresa: Rumenački put 119v, 21000 Novi Sad
  • Delatnost i šifra delatnosti: 4690 – Nespecijalizovana trgovina na veliko
  • Matični broj: 20873795
  • Poreski broj PIB: 107795988
  • Web adresa: https://www.bebashop.rs/
  • Kontakt telefon: +381 60 0882 803
  • Kontakt e-mail: office.venco@gmail.com

Registracija korisnika

Našu online prodavnicu možete koristiti kao „Registrovani korisnik“ ili kao „Neregistrovani korisnik“.

Registrovani korisnici u postupku registracije prosleđuju zahtevane podatke. Registrovani korisnici su u obavezi da svo vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za pristup online prodavnici , kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim licima. Svaki korisnik lično odgovara za sadržaj koji upisuje na naš web sajt. Konačni kupac u našoj online prodavnici je isključivo onaj registrovani korisnik, odnosno neregistrovani korisnik koji kupuje robu. Upisane podatke o kupcu, koristićemo za obradu korisnikove porudžbine, pripremanje drugih relevantnih ponuda, kao i za marketinške analize koje će pomoći u poboljšanju naše prodajne ponude. Podaci mogu biti korišćeni i za ponovljeni marketing.

Kupovina kao neregistrovani korisnik

U slučaju da korisnik želi da pretražuje sajt ili da obavi kupovinu nekog od raspoloživih proizvoda bez registracije, kao neregistrovani korisnik, VENCO d.o.o. će upisane podatke koristiti za obradu porudžbine.

Maloletni korisnici

Savetujemo roditelje i korisnike da poduče decu o sigurnom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na internetu. Mi ne želimo i nemamo nameru da prikupljamp lične podatke maloletnih lica. Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete odobrenje roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje, nije dozvoljeno da nam daju svoje lične informacije.

„Beba Shop“ (mi) može da izmeni uslove korišćenja prilikom održavanja strane, u bilo kom trenutku i bez najave. Molimo Vas da redovno pregledate uslove, kako bi ste bili obavešteni o bilo kakvim promenama. Vaše kontinuirano pristupanje i/ili korišćenje sajta nakon promena uslova znači da ste saglasni s njima i zakonski obavezni da ih poštujete.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, VENCO D.O.O. iz Novog Sada je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice

Načini plaćanja

Ukoliko ste se odlučili za kupovinu naših proizvoda putem sajta, pružamo vam mogućnost plaćanja na tri različita načina:

Plaćanje pouzećem – Možete platiti gotovinom prilikom preuzimanja pošiljke

Plaćanje platnim karticama – Platnim karticama Visa, MasterCard, Dina, Maestro ili AmEx posredstvom Ecommerce platforme Banca Intesa

Avansno plaćanje – Popunjavanjem uplatnice i uplatom putem e-bankinga, m-bankinga ili na šalteru bilo koje banke ili pošte

Izjava o konverziji

  • ‘All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site’.
  • ‘Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Cena

Sve prikazane cene su izražene u dinarima (RSD) i uključuju PDV. Poručeni proizvodi će biti isporučeni prema cenama važećim na dan porudžbine i koje su objavljene na internet sajtu. Uslovi plaćanja, cene, promocije i akcijske ponude su važeće isključivo u trenutku potvrde porudžbine i mogu biti promenjene bez prethodne najave. U slučaju da se cena proizvoda promeni za vreme obrade porudžbine, ili cena na internet sajtu iz bilo kojeg drugog razloga ne bude odgovarala stvarnoj ceni proizvoda ili usluge, https://www.bebashop.rs/ će omogućiti Kupcu da odustane od kupovine odnosno da potvrdi novu, promenjenu cenu.

Zaštita privatnosti korisnika

„U ime VENCO D.O.O. iz Novog Sada obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih
naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i
podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim
običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući
mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške
kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima
kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni [ime prodajnog mesta] (i poslovni
partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.“

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

„Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne
mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno
najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad
Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog
trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.“

Politika reklamacija

Reklamaciju na robu kupljenu preko internet sajta https://www.bebashop.rs/ kupac može da izjavi usmeno putem telefona +381 60 0882 803, elektronskim putem na e-mail office@bebashop.rs ili u našem prodajnom objektu na adresi: Futoški put 40b, Novi Sad 402316
Koste Abrašević 1, Šabac 15000isključivo uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini.

https://www.bebashop.rs/ sajt je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje 2 godine od dana podnošenja reklamacije Kupca.

https://www.bebashop.rs/ je dužna da Kupcu izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacija, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacija, datumu izdavanja potvrde i prijemu reklamacije, odluci o odgovoru Kupcu, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio Kupac, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

https://www.bebashop.rs/ je dužna da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju.

https://www.bebashop.rs/ na reklamaciju Kupca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana.

https://www.bebashop.rs/ je dužna da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca.

Ukoliko https://www.bebashop.rs/ iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužna je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
Nemogućnost Kupca da dostavi https://www.bebashop.rs/ ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

https://www.bebashop.rs/ je odgovorna za nesaobraznost robe ugovoru koja sa pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Kupca.
Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Kupca pretpostavlja se da je nesobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.
Kupac koji je obavestio https://www.bebashop.rs/ o nesaobraznosti robe ima pravo da zahteva od https://www.bebashop.rs/ da otkloni nesaobraznost bez naknade, zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Ukoliko postoji nesaobraznost robe, Kupac je posle prihvaćene reklamacije može vratiti o trošku https://www.bebashop.rs/ putem kurirske službe sa kojom https://www.bebashop.rs/ ima zaključen ugovor, a to je Daily Express i cenovnik možete videti OVDE. ili lično doneti uRumenački put 119v, 21.000, Novi Sad

Kupac je dužan da se pridržava svih uputstava iz deklaracije u pogledu namenske upotrebe robe, njegovog održavanja i sl. .
Kupac nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom, fizičkim oštećenjem pri upotrebi robe ili nepravilnog održavanja robe.
na reklamaciju Kupca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, od dana podnošenja reklamacije.
Ovlašćena osoba https://www.bebashop.rs/ za prijem reklamacija prilikom prijema reklamacije od strane Kupca koji je robu kupio preko internet sajta https://www.bebashop.rs/ , u reklamacioni list koji daje/dostavlja Kupcu unosi sledeće podatke: Ime i prezime podnosioca reklamacije, adresu podnosioca reklamacije, broj telefona podnosioca reklamacije, naziv robe koja se reklamira, razlog podnošenja reklamacije, broj reklamacije, datum podnošenja reklamacije.

Osoba ovlašćena za prijem reklamacija sve podatke o prispelim reklamacijama, kao i načinu njihovog razrešenja unosi u knjigu evidencija i reklamacija.
Osoba ovlašćena za prijem reklamacije je dužna da primi svaku reklamaciju i prosledi je osobi imenovanoj od strane https://www.bebashop.rs/ koja odlučuje o reklamaciji i daljem vođenju postupka.
Osoba koja odlučuje i koja je odgovorna za rešavanje reklamacije, o reklamaciji odlučuje odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije.
O odluci reklamacije ovlašćeno lice obaveštava Kupca pisanim putem, slanjem obaveštenja elektronskim putem.
Transportni troškovi koji nastanu po osnovu prihvaćene reklamacije padaju na teret https://www.bebashop.rs/.

Dostava robe i eventualna ograničenja

  Gde se roba isporučuje?

Naručene artikle isporučujemo na teritoriji Republike Srbije, u svim mestima u kojima je moguća isporuka i naplata od strane kurirske službe Daily Express.

  Rok isporuke

Nakon što ste završili proces poručivanja klikom na dugme „Potvrdi“, na svoju e-mail adresu, koju ste prijavili prilikom popunjavanja podataka, automatski ćete dobiti potvrdni mail o uspešnoj kupovini. Time je Vaša porudžbina ušla u proces obrade i slanja, isporuku možete očekivati u roku od 3 radna dana (dani vikenda, subota i nedelja, se ne računaju).

Samo u slučaju nejasnoća ili bilo kakvih problema vezanih za Vašu porudžbinu, kontaktiraće Vas naš operater.

  Preuzimanje pošiljke

Kuriri pošiljke donose na adresu za isporuku u periodu od 8-17 h.,a subotom od 9-13 h. molimo Vas da u tom periodu obezbedite da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku. Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da vizuelno pregledate paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko primetite da je transportna kutija značajno oštećena i posumnjate da je proizvod možda oštećen, odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavestite.

Ukoliko je pošiljka naizgled bez oštećenja slobodno preuzmite pošiljku i potpišite kuriru adresnicu.

Kurir pokušava svaku pošiljku da uruči u dva navrata. Uobičajena praksa je da ukoliko Vas kurir ne pronađe na adresi, da Vas pozove na telefon koji ste ostavili prilikom kreiranja narudžbenice i ugovori novi termin isporuke. Ukoliko Vas i tada ne pronađe na adresi, pošiljka će se vratiti nama. Po prijemu pošiljke, kontkatiraćemo Vas kako bi ustanovili razlog neuručenja i dogovoriti se o ponovnom slanju.

  Cena isporuke

Cena isporuke za porudžbine veće od 3.000,00 din. je besplatna. Za sve porudžbine čiji je račun manji od tog iznosa kupac plaća iznost poštarine po zvaničnom cenovniku kurirske službe Daily Express koji možete videti OVDE.

Isporuka se plaća prilikom preuzimanja pošiljke, direktno kuriru gotovinom.

Korišćenje sajta 

Slažete se da koristite sajt samo u zakonite svrhe i na način koji ne ugrožava prava ili ograničava ili sprečava bilo koje lice da koristi sajt, i da ste u svakom trenutku saglasni sa ovim uslovima i sa svim važećim zakonima i propisima.

Slažete se da nećete prilagođavati, menjati ili stvarati druge radove iz bilo kog sadržaja na ovom sajtu.
Korisnicima koji su registrovani na našem sajtu, s vremena na vreme, možemo ograničiti pristup određenim delovima sajta, ili celom sajtu. Ako izaberete, ili imate korisnički identifikacioni kod, lozinku ili bilo kakvu drugu informaciju kao deo naših sigurnosnih procesa, te podatke morate da tretirate kao poverljive i ne smete da ih otkrivate bilo kojoj trećoj strani. Ako u bilo kom trenutku niste ispoštovali neki od uslova korišćenja sajta, „Beba Shop“-a ima pravo da blokira bilo koji identifikacioni kod ili lozinku, bez obzira da li ste ih sami odabrali ili su Vam pristupni parametri dodeljeni od strane „Beba Shop„-a.

Ako imate manje od 18 godina starosti, molimo Vas da pribavite dozvolu od roditelja ili staratelja pre nego što započnete sa korišćenjem bilo kojih interaktivnih opcija na ovom sajtu, kao što su prenos i učitavanje bilo kakvog sadržaja na sajt i sa njega. Radi vaše bezbednosti, preporučujemo da ne otkrivate bilo kakve lične podatke o sebi ili bilo kom drugom, uključujući Vaš broj telefona, kućnu adresu ili e-mail adresu.

Mi održavamo, kontrolišemo sajt i njime upravljamo iz naših prostorija u Srbiji, i bilo kakav sadržaj na sajtu nije pogodan ili dostupan za korišćenje na drugim teritorijama. Ako pristupate sajtu van Srbije, odgovorni ste da postupate u skladu sa svim važećim zakonima i propisima te države.

Prava intelektualne svojine

Sve informacije, podaci, tekstovi, dokumenta, grafikoni, logotipi, slike, fotografije, video snimci, podkastovi, weblogovi, softveri, interaktivne opcije, reklame i drugi sadržaj, usluge i materijali (ili bilo koji njihov deo) dostupni na ovom sajtu (materijali), zastićeni su autorskim pravima, zaštitnim znakovima, pravima zadržavanja podataka i drugim pravima intelektualne svojine i pripadaju ili su licencirani „Beba Shop“-a, ili ih mi koristimo na način na koj nam to dozvoljava važeći zakon ili propis. Ništa što je ovde navedeno neće biti tumačeno kao implicitno dodeljeno, prisvajanjem ili na bilo koji drugi način, bilo kakvom licencom ili pravom da se koriste materijali osim onih koji su jasno dozvoljeni uslovima korišćenja sajta.

Kako je posebno naznačeno na sajtu, obavezujete se da nećete kopirati, čuvati u bilo kom mediju (uključujući i bilo koji drugi web sajt), distribuirati, prenositi, ponovo emitovati, ili ponovo objavljivati, modifikovati ili javno prikazivati bilo koji deo ovog sajta bez naše prethodne pisane dozvole (i pre pismene saglasnosti vlasnika određene intelektualne svojine kako je propisano) u saglasnosti sa autorskim pravima, i Zakonom o dizajnu i patentima.

Pouzdanost informacija na sajtu

Informacije objavljene na ovom sajtu namenjene su isključivo u svrhe pružanja opštih informacija, i nisu savet na koji se treba osloniti. Ne garantujemo da je bilo koji materijal tačan ili bez grešaka, i suzdržavamo se odgovornosti koja proističe iz oslanjanja na bilo koji sadržaj na ovom sajtu od strane bilo kog posetioca sajta ili bilo kog ko može da se informiše o njegovom sadržaju.

Ovim potvrđujete saznanje da pri korišćenju sajta možete biti izloženi materijalu koji dolazi iz različitih izvora, i da „Beba Shop“ nije odgovoran za sadržaj, istinitost, preciznost, upotrebljivost ili bezbednost takvih materijala.

Težimo ka tome da redovno održavamo sajt i možemo da izmenimo njegov sadržaj u bilo kom trenutku. Možemo da obustavimo pristup sajtu, ili ga na neodređeni vremenski period zatvorimo u bilo kom trenutku, po sopstvenom nahođenju. Materijali mogu da budu zastareli u bilo kom trenutku i nemamo nikakvu obavezu da ih ažuriramo. To se posebno odnosi na cenovnike i ugovorne uslove reklamiranja postavljene na sajtu, koji su podložni promenama u bilo kom trenutku bez upozorenja i ne obavezuju ni jednu stranu osim ako nisu jasno uključeni u važeći reklamni ugovor.

Garancije i odbijanja odgovornosti

Sajt radi po principu „KAKAV JESTE“ i „KAKAV JE DOSUPAN“ bez ikakvog predstavljanja ili odobrenja. U najvećoj meri koju dozvoljava važeći zakon, odričemo se svih garancija i bilo kakvih uslova, izraženih i implicitnih, u vezi sa sajtom i vašim korišćenjem istog (uključujući, bez ograničenja, zadovoljavajući kvalitet, pogodnost za određenu svrhu, nepovredivost, kompatibilnost, bezbednost i tačnost).

Ne garantujemo da će funkcije sadržane u materijalu na sajtu raditi bez problema i bez grešaka, da će defekti biti ispravljeni ili da će ovaj sajt ili server koji ga podržava, biti dostupni i bez virusa.

Ograničenje odgovornosti 

Korišćenje sajta i materijala na njemu je u potpunosti Vaš rizik.

U najvećoj meri koju dozvoljava zakon, jasno isključujemo bilo kakvu odgovornost za bilo koju direktnu, indirektnu, konsekventnu, specijalnu ili naročitu štetu ili gubitak (bez obzira da li su takvi gubici predviđeni, predvidivi, poznati ili bilo šta drugo) koji proističe iz ili je u vezi sa korišćenjem sajta, uključujući, bez ograničenja:

(a) povredu i/ili štetu osobama ili imovini kao rezultat bilo koje izjave, uključujući tu bilo koju pravu ili navodnu klevetničku izjavu; (b) gubitke koje ima bilo koja treća strana, uključujući tu i povredu prava intelektualne svojine; (c) gubitak podataka; (d) gubitak prihoda ili očekivanog profita; (e) gubitak posla ili ugovora; (f) gubitak prilike; (g) gubitak očekivane uštede; (h) potrošeno vreme; (i) gubitak dobre volje ili povredu reputacije.
Ovo se ne odnosi na našu odgovornost za smrt ili telesne povrede koje proističu iz našeg nemara, prevare, lažnog tumačenja ili lažnog predstavljanja kao osnovne stvari, kao ni bilo koje druge odgovornosti koje se ne mogu isključiti ili ograničiti u skladu sa primenljivim zakonima ili propisima.

Nećemo biti odgovorni za bilo kakvo kršenje ovih uslova prouzrokovanih okolnostima koje su van naše kontrole.

Odšteta

Pristajete da obeštetite nas i bilo kog našeg službenika, direktora, zaposlenog, agenta, predstavnika, imaoca licence, dobavljača i provajdera operativnih usluga, na zahtev protiv bilo koje i svake tvrdnje, akcije, postupka, zahteva, štete, gubitaka, obaveza, troškova i izdataka koje smo pretrpeli, a nastalih kao rezultat Vašeg korišćenja sajta, osim u skladu sa ovim uslovima, ili bilo kojim važećim zakonima i propisima.

Virusi, hakovanje, i drugi prekršaji

Ne smete da zloupotrebite sajt uvođenjem, prenosom ili nameštanjem slanja bilo kakvih virusa, loših fajlova, Trojanaca (Trojan Horse), crva (Worm), vremenskih i logičkih bombi, keystroke loggera, spajvera (Spyware), advera (Adware) ili drugih materijala koji su napravljeni da na razne načine utiču na rad bilo kog kompjuterskog softvera, hardevra ili telekomunikacione opreme, ili koji utiču na presretanje ili preuzimanje bilo kakvih podataka ili ličnih informacija. Ne smete pokušavati da dobijete neautorizovani pristup sajtu, serveru na kom se on nalazi ili bilo kom serveru, kompjuteru ili bazi podataka koji su povezani sa ovim sajtom. Ne smete napadati sajt odbijanjem usluge (DoS), distribuiranim odbijanjem usluge (DdoS) ili bilo kojim drugim napadom.

Svako kršenje ovih odredbi smatra se krivičnim prekršajem. Mi ćemo prijaviti svako kršenje propisa odgovarajućim pravosudnim organima i sarađivaćemo sa njima na otkrivanju Vašeg identiteta. U slučaju ovakvog prekršaja, Vaša prava da koristite sajt biće momentalno obustavljena.

Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koja je nastala usled DdoS napada, virusa, ili drugih tehnički štetnih materijala koji mogu inficirati Vašu kompjutersku opremu, kompjuterski program, podatke ili drugi materijal zbog korišćenja sajta, preuzimanja bilo kakvog materijala sa sajta ili materijala sa sajtova koji su povezani sa našim.

Veze (linkovi) ka i sa našeg sajta – Veze sa veb sajta

„Beba Shop“ ne kontroliše sadržaj ili dostupnost sajtova trećih lica na koje možete pristupiti preko našeg sajta. Takve veze su obezbeđene samo radi vašeg informisanja. Ako posetite bilo koji od vezanih sajtova, radite to na sopstveni rizik i Vaša je odgovornost da preduzmete sve mere zaštite da se odbranite od virusa ili drugih destruktivnih elemenata.

Ne odobravamo niti smo odgovorni (direktno ili indirektno) za bilo koji sadržaj, reklame, proizvode, usluge, preglede i informacije koji su izloženi ili dostupni na sajtu treće strane (uključujući, bez ograničenja, uplate za dostavu bilo kojih proizvoda ili usluga) ili za bilo kakvu štetu, gubitak ili prekršaj prouzrokovan ili koji je u vezi sa Vašim pristupom i korišćenjem sajta treće strane i bilo kakvih usluga. Svi uslovi, garancije ili prezentacije povezane sa poslovima na sajtu treće strane su jedino između Vas i relevantnog provajdera tog sajta i/ili bilo koje relevantne usluge.

Veze (linkovi) ka veb sajtu

Možete se povezati na naslovnu stranu sajta pod uslovom da to radite na način koji je legalan i koji ne povređuje našu reputaciju ili koji je ne zloupotrebljava. Ne smete uspostaviti vezu koja pretpostavlja bilo kakvu vrstu povezanosti, prezentaciju, odobravanje ili podržavanje od naše strane kada ono ne postoji. Veze ka ovom sajtu ne znače da mi odobravamo, da smo umešani ili povezani sa bilo kojim povezanim sajtom ili da bilo koji povezani sajt ima dozvolu da koristi bilo koji od naših zaštitnih znakova, zaštitnih imena, brendova, logotipa i simbola autorskih prava ili bilo kojih od naših saradnika i imalaca licence.

Naš sajt ne sme da bude u okviru bilo kog drugog sajta. Ne smete praviti vezu sa bilo kojim drugim delom sajta izuzev naslovne strane, osim ako prethodno nemate našu pisanu saglasnost. Zadržavamo pravo da povučemo dozvolu povezivanja bez upozorenja. Web sajt sa kog se povezujete ne sme da sadrži uvredljiv, nezakonit ili netačan sadržaj.

Reklamiranje i Sponzorstva

Delovi sajta ili ceo sajt povremeno mogu da sadržei reklame ili sponzorstva. Oglašivači i sponzori su odgovorni da obezbede da je svaki materijal na sajtu u saglasnosti sa važećim zakonima, propisima, i kodeksom ovih uslova. Nećemo biti odgovorni za bilo kakvu grešku ili netačnost ovih reklamnih ili sponzorskih materijala.

Softver

Povremeno će određeni softver koji je naš zaštićeni rad, ili zaštićeni rad našeg dobavljača, biti dostupan za preuzimanje sa našeg sajta. Imate dozvolu da koristite taj softver na ne-isključivoj osnovi i samo u svrhe za koje je predviđen. Ne smete koristiti softver u bilo koje druge svrhe, ne smete ga distribuirati, prodavati, rastavljati, prepravljati ili na bilo koji drugi način uticati na softver.

Privatnost

Vašu privatnost uzimamo ozbiljno. Bilo kakve lične informacije koje nam dostavite kao deo registracionog procesa i/ili druge interakcije na sajtu, biće prikupljene, sačuvane i iskorišćene u skladu sa Politikom privatnosti. Korišćenjem sajta, Vi se slažete sa takvim načinom rada i garantujete da su sve informacije koje ste dali tačne. Saznajte više o politici privatnosti.

Redosled važnosti

Ako postoji bilo kakvo neslaganje između ovih uslova i specifičnih uslova koji se pojavljuju na drugim mestima na sajtu u vezi sa specifičnim materijalom, onda važe ti drugi uslovi.

Odvajanje

Ako se bilo koji od ovih uslova ispostave kao nezakoniti, bezvredni, ili na bilo koji drugi način nevažni u okviru zakona bilo koje zemlje ili države u kojima ovi uslovi treba da stupe na snagu, onda će u okviru zakonodavnosti u kojoj je taj uslov nezakonit, bezvredan ili nepredvidiv, oni biti odvojeni i izbrisani iz ovih uslova, a preostali uslovi će stupiti na snagu ostajući u punoj važnosti, efikasnosti i nastaviti da budu obavezujući i na snazi.

Zakonodavstvo

Uslovi se rukovode i tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Sporovi

Svaki spor koji proizađe ili je povezan sa sajtom, biće podređen isključivoj nadležnosti sudova Srbije u Beogradu.

Ako ne prihvatate ove uslove, molimo Vas da ne pristupate i/ili ne koristite ovaj sajt. https://www.bebashop.rs/